Expertizy a odborné posudky

ČERPADLA

 • Pevnostní výpočty a stanovení životnosti odstředivých, membránových, vřetenových, pístových a vodoproudých čerpadel

nahoru

ELEKTROTECHNIKA

 • Elastoplastický výpočet trvalých deformací přetočeného hřídele rotoru turbogenerátoru
 • Výpočty a posouzení tuhostí a vlastních kmitů rotoru generátoru

nahoru

ENERGETIKA

 • Pevnostní výpočty a posouzení životnosti nástaveb kondenzátorů, mezikusů, vodních komor, zaústění bypassu do kondenzátoru, nízkotlakých a vysokotlakých ohříváků
 • Pevnostní výpočty a váhová optimalizace konstrukce skříní elektrických odlučovačů
 • Pevnostní analýza některých částí klasických i přečerpávacích vodních elektráren (motorgenerátor, ložiska, kulový uzávěr, vyrovnávací komora)
 • Pevnostní a stabilitní výpočty absorbérů odsiřování
 • Pevnostní analýza regeneračního ohříváku
 • Vyhledání netěsností na skříních elektroodlučovačů
 • Posouzení možností oprav čela trubkového svazku
 • Zjištění příčin ztráty těsnosti olejového parního ohřívače
 • Určení netěsností spalinovodů
 • Posouzení technických úprav na soustrojí přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
 • Statické a dynamické posouzení větrné elektrárny 630 kW Mravenečník
 • Posouzení návrhu úprav vyztužení kouřovodu
 • Dilatační analýza kouřovodů neodsířených spalin
 • Kontrola stavu kompenzátorů DN1200 a 2200, doporučení pro další provoz
 • Stanovení deformačního napětí skříní a rotorů Ljungströmů
 • Výpočet a hodnocení napjatosti výměníku
 • Posouzení trasy horkovodního potrubí DN 400 a DN 200
 • Fraktografická analýza vzorků ze svodky
 • Odstranění příčin poruchovosti přehříváku
 • Výpočet napjatosti a poškození v sítech ventilu
 • Pevnostní hodnocení přehřívákových trubek z ocelí P92, HR3C a super 304H se zohledněním změn mechanických vlastností napříč svarovými spoji

nahoru

ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

 • Posouzení technického stavu a zjištění zbytkové životnosti propanových tlakových aparátů
 • Přepočet kompenzátoru
 • Stanovení minimální tloušťky hrdel aparátu 2511-E07
 • Pevnostní výpočty uzlů na nádobě autoklávu
 • Zhodnocení zjištěných defektů v plášti kulového zásobníku 1000 m3 z hlediska pevnosti a životnosti
 • Stanovení zbytkové životnosti tlakových nádob pro "zberné stredisko Gajáry"
 • Využití použitého dna reaktoru č. 2180 pro jeho rekonstrukci
 • Zhodnocení stavu svaru pláště absorpční kolony
 • Pevnostní přepočet kulového zásobníku čpavku
 • Posouzení kolony - zhodnocení vlivu úbytku tloušťky pláště zařízení na jeho další provoz
 • Pevnostní posouzení absorpční kolony a nádrží na metanol
 • Provedení vnitřní revize kulového zásobníku čpavku
 • Pevnostní přepočet hřídele šnekových lis
 • Pevnostní kontrola svaru eliptického dna odplyňovače s trubkou
 • Výpočtové stanovení silových a momentových účinků potrubních tras kolony včetně návrhu závěsů

nahoru

JADERNÁ TECHNIKA

 • Pevnostní výpočty a určení životnosti tlakových nádob ETE (filtry, lapače, výměníky, nádrže) při provozním a seismickém zatížení
 • Přehodnocení seismické odolnosti aparátů jaderné elektrárny Mochovce
 • Pevnostní a dynamické výpočty primárního potrubí pokusného jaderného reaktoru ÚJV Řež a.s.
 • Geometrické a další podklady pro pevnostní výpočty a určení životnosti tlakových nádob ETE (filtry, lapače, výměníky, nádrže) při provozním a seismickém zatížení
 • Posouzení technického zadání experimentu, hodnocení průběhu a výsledků a přijetí závěrů pro potrubí TVD ETE
 • Geometrické a další podklady pro pevnostní výpočty a určení životnosti tlakových nádob ETE (filtry, lapače, výměníky, nádrže) při provozním a seismickém zatížení
 • Posouzení technického zadání experimentu, hodnocení průběhu a výsledků a přijetí závěrů pro potrubí TVD ETE
 • Řešení nátrubku napájecí vody parogenerátoru
 • Výpočet dynamické odezvy vytěsnitele kanálu reaktoru LVR-15
 • CRITERIA FOR FINITE ELEMENT ANALYSIS OF EQUIPMENT AND COMPONENTS
 • CRITERIA FOR PIPING STRESS ANALYSIS IN PWR PLANTS
 • Posouzení metodické správnosti provedeného nelineárního výpočtu působení přetlaku na stěny 12. podlaží vakuobarbotážního kondenzátoru JE Dukovany dle předaných podkladů
 • Posouzení vlivu přídavného napětí od teplotního zatížení drátu a očnice, návrh omezení nepříznivého vlivu
 • Kontrolní výpočet hrdla E3 - FE Analyse des Evakuierungsstutzens E3 am Druckhalter
 • Projekt EMO34
 • Abdichtdeckel Festigkeitnachweis
 • Transportbehälter Statische Berechnungen für Erdbeben
 • Finite-Elemente Berechnung für Aerosolmonitor AM-5-V2KV und Ermittlung der Bauanschlusslasten, einschließlich Bericht

nahoru

KOTLE

 • Rozbor odezvy tepelného namáhání na deformace uzlů elektrárenských kotlů v souvislosti se zvýšením těsnosti vzduchospalinového traktu
 • Šéfmontáž při běžné opravě kotle 200 MW bloku
 • Rekonstrukce částí vzduchospalinového traktu elektrárenských kotlů s cílem zvýšit jejich těsnost
 • Prohlídka elektrárenských kotlů, návrhy úprav (řešení dilatačních problémů)
 • Provedení MKP výpočtu (elastického) napětí v závěsu sběrné komory, ve sběrné komoře, v místě připojení závěsu ke komoře a v okolních trubkách membránové stěny
 • Pevnostní výpočty tlakových části kotlů (komory, ostřikované membránové stěny)
 • Pevnostní výpočty plamencových kotlů a jejich částí
 • Návrh rekonstrukce kritických míst průtlačných a bubnových elektrárenských kotlů a jejich mlecích okruhů, zpracování výkresové dokumentace
 • Analýza napjatosti a životnosti ostřikovaných membránových stěn kotlů
 • Databáze těsnosti kotlů pro ČEZ a.s.
 • Průhyb komor a nosných částí kotle - určení příčin, návrhy opatření
 • Úpravy svodek z cyklónů do sifonů
 • Přepočet stěny bubnu RK9
 • Analýza příčin praskání provozních trubek bubnu NT přehřívače
 • Posouzení deformace skříně a příruby ohříváku Ljungström
 • Příčiny materiálových vad NT přehříváku kotle
 • Posouzení vlivu výztuh u části kotle
 • Posouzení defektů typu trhlina v trubkovnici plynového kotle Rendamax

nahoru

SPALOVACÍ MOTORY

 • Relativní porovnání dvou provedení těsnění hlavy válce

nahoru

POTRUBNÍ SYSTÉMY A ARMATURY

 • Středotlaké a vysotlaké parovody
 • Pevnostní výpočet potrubní spojky SCHWING DN 125
 • Výpočty napětí v částech ventilů
 • Napěťová analýza segmentových kolen a odboček
 • Pevnostní výpočty a určení životnosti komory uzavíracích a škrtících ventilů bypassu a komory vysokotlakého rychlouzavíracího ventilu
 • Posouzení vlivu změněných okrajových podmínek na životnost komor PSK a VTRZR ventilů.
 • Napěťová analýza kulových uzávěrů
 • Pevnostní výpočty otočného tělesa kulového uzávěru
 • Výpočty uložení potrubí (podpory, závěsy)
 • Přepočet plynového potrubí pro stanovení míst NDT kontroly. Řešení zjištěných identifikací.
 • Pevnostní kontrola kompenzátorů, nastavení závitů pružinových závěsů
 • Stanovení rozsahu pracovních parametrů jednoplášťového vlnovce
 • Řešení poruch kompenzátorů recirkulačního potrubí spalin fluidních kotlů
 • Stanovení kritických míst na parovodech
 • Výpočet teplotních dilatací parního potrubí
 • Výpočet rotační tuhosti kotevního stojanu potrubí páry JE Chmelnická 2
 • Výpočty životnosti vlnovců
 • Dilatačni výpočty potrubních systémů
 • Dynamické rázy v potrubí
 • Vznik trhlin v katalizačních trubkách
 • Elastoplastische Berechnungen von einem Rohrbogen

nahoru

NAVRHOVÁNÍ A VÝPOČTY STAVEB

 • Výpočet na stabilitu ocelové vložky komínu elektrárny Opatovice
 • Projekt přestavby spalinovodu včetně nosné příhradové konstrukce
 • Vedení systému zajištění jakosti podle ISO 9000 při výstavbě 200 m elektrárenského komínu
 • Zavěšení potrubí mezi mezipřehřívákovou komorou 3 a mezipřehřívákovou komorou 2a,b kotle elektrárny Tušimice II
 • Posouzení technologické plošiny
 • Pomocná ocelová konstrukce pro olejový filtr
 • Úpravy při zesílení mostů trubkového dopravníku
 • Pevnostní kontrola konstrukčních uzlů ocelového pažení
 • Zhodnocení stavu ocelové konstrukce včetně základových patek pod EO

nahoru

STROJNÍ SOUČÁSTI

 • Program pro komplexní termoelastický výpočet šroubových spojů, zejména přírubových
 • Hodnocení stavu havarovaného ozubení
 • Servisní nález technického stavu plochého třídiče štěpek
 • Výpočet nalisovaného spoje hřídele
 • Posouzení lomu hřídele TwinRoll press 93

nahoru

TĚZNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

 • Pevnostní výpočty diskových brzdových jednotek pro těžní stroje
 • Pevnostní výpočet bubnu těžního stroje
 • Výpočet bubnu těžního stroje a hřídele těžního stroje na únavu
 • Porovnání původního a inovovaného pudného kotouče z hlediska pevnosti a únavové životnosti
 • Výpočet deformací a napětí konstrukčně upraveného třecího kotouče těžního zařízení TZ 4K5 Darkov/Jih. (OKD,a.s., důl DARKOV)
 • Výpočet kotouče těžního stroje 4 K 4016
 • Pevnostní výpočet lanového bubnu pomocného těžního stroje 1B2015M pro KWK Rydultowy
 • Výpočet zatížení základů těžního stroje 2K3013 pro závod OAO Južnyj Kuzbass
 • Posouzení konstrukcí pohyblivých schodů
 • Posouzení stavu válečků pasové dopravy
 • Kontrolní termoelastické výpočty segmentů šnekového dopravníku
 • Kontrolní výpočet čepu vodícího válečku
 • Posouzení článků řetězu hlavního elevátoru

nahoru

TURBÍNY

 • Těsnost uložení ucpávkového tělesa v tělese turbiny
 • Výpočet deformací alternativních provedení vnitřního tělesa turbiny
 • Výpočty deformací a napjatosti těles parních turbin s různými variantami provedení přírub
 • Optimalizace rotorů turbin v oblasti ucpávek
 • Komplexní výpočet těsnícího prstence vstupu turbiny
 • Vypracování programu pro výpočet průhybů a napjatosti rozváděcích kol a nosičů
 • Program pro výpočet relativních axiálních posuvů vícetělesových turbin
 • Pevnostní výpočty oběžného kola radiální turbiny
 • Napjatost skříně turbiny
 • Rozbor příčin havárie rotoru La Puebla
 • Dynamická analýza VT stupně

nahoru

VZDUCHOTECHNIKA

 • Pevnostní výpočty a určení životnosti hermetických klapek při provozním a seismickém zatížení

zpět na Reference